كتابهاي در حال چاپ و ترجمه پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

كتاب هاي در حال چاپ و ترجمه دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي

 

عنوان

مؤلف

ناشر

دانشگاه

Ecohydraulices An Integrated Approach

Ian Maddock,Atle Harby,Paul Kemp Paul Wood

John Willey @ Sons

تربیت مدرس

The Shape ofGreen Aessthetics,Ecology and Design

Lance Hosey

Island Press

دانشگاه شیراز

Essentials of plant breeding

K.V.Mohanan

Phi Learning Private Limited

دانشگاه شیراز

A GAUIDE TO Modern Economietries

Marno Verbeek

John Willey and Sons

تربیت مدرس

Equine reproductive Procedures

John Dascanio and Patric McCUE

Wily- Blackwell

تهران

Agroecology

Konard Martin,Joachim Sauerborn

Springer

تهران

Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering

P.K.Robertson and K.L.Cabal(Robertson)

Gregg Drilling&Testing.Inc

دانشگاه یزد

Differential Equations,Dynamical System,and an Introduction to Chaos

Mprris W.Hirsch,Stephen Smale.Robert L.Devaney

Academic Press

دانشگاه یزد

Optimizashion of Chemihal Processes

D.M.Himmelblau and L.S.Lasdon

Mcgraw-Hill

مهندسی فناوری های نوین قوچان

Semicondocta Devices:physics and Technology

SimonM.Sit and Ming-Kwai Lee

John Wiley&Son Inc

گیلان

Fundamental of semiconductor Fabeieatoe

Gary.S.Max…

John Wiley&Son Inc

گیلان

Development of soil conditions

P.Singh

Koros Press Limted

دانشگاه فسا

Soil conditions and plant growth

P.J.Gregory S.Nortcliff

Wily- Blackwell

دانشگاه فسا

Mechanics of firous composites

CarlT.Herakovich

John Wiley&Son Inc

شهید بهشتی

Principles of geophysics

شهید بهشتی

Measurements for terrestrial vegetaion

Charrtes D.Bonham

رازی

Avlan biochemistry and molecular biology

Lewis Slewens

رازی

Phytohormones:a window to metabolism,signaling and biotechnological applications

Lam-Son Pha Tran-Sikander Pal

رازی

Molecules and medicine

E.J.Corey,B.Czako and L.Kurti

رازی

Organic Chemistry

Jonathan Clayden,Nick Greeves.Smart Wareen

Oxford University Press

دامغان

Thermal informed Remote Sensing:Sensor,Methods,Application

Cludia Kuenzer,Stefan Dech

Springer

خوارزمی

Transportation Demand Analysis

Kanafani Adib

McGraw-Hill,NewYork

تربیت مدرس

Microbal Ecology

Lary L Barto and Diana E Northup

Wily- Blackwell

دانشگاه گیلان

Nondestructuive Evaluation of Food Quality:Theory and practice

Shya N.Jha

Springer

تربیت مدرس

Tissue Engineering

Clemens Van Blitterswijk

A volume in the Academic press series in Biomedial Engineering

تربیت مدرس

Design and Applications of single-site Heterogeneos Catalyst

Sir John Merig Thomas

Imperrial College Press

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرن

Cyanobacteria:An Economic Perspective

Naveen K.Sharma.Ashawani K.Rai,Lucas.J.Stal

WILEY-BLAKWELL

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

Crystallography and the world of symmetry

Sanat K.Chatterjce

Springerseries in Materials Science

فردوسی مشهد

Contaminant Ceavhemistry Interactions and Transport in the subsrface

Brian Berkowitz.Ishai Dror,Brou Yaron

فردوسی مشهد

Entropy Theory and its Application in Enivironmental and Water Engiucering

Vijay P.Singh

WILEY-BLAKWELL

فردوسی مشهد

Polymer degradation and Stailization

W.L.Hawkins

Springer-viley

فردوسی مشهد

Principles and applications df emlsia

Ch.S,chern

Johan Wlley&Sons

فردوسی مشهد

Tackiling Climate Change Through Livestock

Gerber,P.J,Steinfeld,H.,Henderson…

Food ana Agriculture Organizatio df the United Nations

فردوسی مشهد

Modern Marketing Principls and practice by D Chandra Bose

PHIL

Asokck.Ghos.PHILearning Private Limited

فردوسی مشهد

Market Reseearch in Practice

Paul Hague,Nick Hagup.&Carol.Abb Morga

Asokck.Ghos.PHILearning Private Limited

فردوسی مشهد

Using the Internal for political research:practical tips and hints

Dawson,Heather

Chandos

فردوسی مشهد

Change Leader,Learning to do what,matters most

Michael Fullan

Jossey-Bass

بیرجند

Fundamentals of Error Correcting Codes

W.C.Huffman

Cambridge

محقق اردبیلی

Cradle to Cradle

William McDonough&Michael Braungart

North Point Press Adivision of farrarstraus and GirouxNew York

دانشگاه محیط زیست

Green Chemistry for Enviromental Sustability

San Jay Kumar-Ackmez Mdhoo

CRC Press,Taylor&Francis group

دانشگاه محیط زیست

Introduction to carbon capture and sequesirslion

Imperial college press

North Point Press Adivision of farrarstraus and GirouxNew York

دانشگاه قوچان

The Oxford A to Z of Word Games

TonyAugarde

Oxford University press

شهید بهشتی

Talent Identification and Development in Sport

Joseph Baker&St.Cobley&Jorg Sch

Routiedger

اصفهان

Discrete Mathematics and Its Applications

Mc Graw Hill

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

Willthe middle east implode?

Mohammed Ayoob

رازی

Straegies to ameliorate Oxidative stress dring assisted reproduction

Ashok Agarwal,Damayanthi Drairajanayagam,Gurpriya Virk,Stefan Du Plessis

رازی

کتاب الحروف

فارابی

دارالکتب العلمیه بیروت

شهید بهشتی

الشعرالعربی الماصر(قضایاه و ظواهر الفقیه المعنویه)

عزالدین اسماعیل

دارالعوده بیروت

شهید بهشتی

Special Education Needs;The Basics

Janiee Wearmoth

Routiedger

محقق اردبیلی

Exercise and physical Functioning I Osteoarthritis

F.d.Joust Dekker

Springer

محقق اردبیلی

The Classical Theury of Integral Equations

Sephen M.Zemyan

Birkhauer

محقق اردبیلی

Organic Crop Breeding

F.d.f.D.t.Lammerts Van Buerenith

Wiley

محقق اردبیلی

Advanced polymer nanoparicles:Synthesis and Surface Modifications

Vikas Mittal

CRC Press Taylor Francis Group

تهران

Civil Resistance&Power Politics

Adaam Roberts and Tiothy Garton Ash

Oxford University press

تهران

Rral Design,A New Design Discipline

Dewey Thorbeck

Routledge

تهران

Statistics for Management and Economics

Gerala Keller

Cengafe Learing

تهران

Ethics and Education

R.S.Peters

Allen&Unwin

تهران

Mineral Nutrition Of Livestock

Neville Suttle

CAB International

تهران

Biomaterialsfor Tissue Engineering Applications

Jason A.Burdick Robert L.Mauck

Springer

تهران

Effective Teamwork:Practical Lessons from Organizational Rearch

Michal A.West

Wily-Blackwell

تهران

Biotechnology and plant Breeding

Aluizio BOREM,Roberto Fritsche-Neto

Academic Press

تهران

Gene Biotechnology

William Wu,Helen H.Zhang,Michael J.Welsh and Peter B.Kaufman

CRC Press

تهران

Genetic Mapping and Marker Assisted Selection

N Manlkanda Boopathi

Springer

تهران

Natural Area Tourism Ecology:Impacts and Management

David Newsome,Susan A.Moore and K.Dowling

Channel View

تهران

Sustainable Preparation Of Metal Nanoparticles:Methods and Applications

Rafael Luque and Rajenders Varma

The Royal Society Of Chemistry

تهران

Advanced Polymer Nanoparticles:Synthesis and Surface Modification

Vikas Mittal

CRC Press Taylor&Francis Group

تهران

Lifelong Motor Deveiopment

Carl.Gabbard

Pearson

تهران

Metabolic Disorders in Poultry

J.D.Summers,C.A.Adams,S.Leeson

Context

تهران

Social Science Reserch:Principles,Methods and Practices 2 edition

Anol Bhattacherjee

Scholar Commons USF

اصفهان

Minerals and Rocks

J.Richard Wilson

Ventus Publishing APS

دامغان

Regional Economic Development:Analysis and Planning Strategy

Stimson,Robert J,Stoug,Roger R,Roberts,Brian H

Springer

فردوسي مشهد

Exercise for special Populations

Peggie Williamson

Wolter Kluwer ealth/Lippincott William&Willkins

فردوسي مشهد

Developing the Core

JNSCA

Human Kinetics

فردوسي مشهد

Transportation Demand Analysis

Kanafani Adib

Mcgraw.Hill,New York

تربيت مدرس

Physics and modeling of wind erosion

Yaping Shao

Springer

دانشگاه سمنان

Fundamentals Of Pharmacognosy and Phytotherapy

M.Heinrich.J.Barnes

Elsevier Ltd

تربيت مدرس

Getting to Smart Growth 2:100 More Policies for Impiementation

Dover,Kohl&Partners

International City/Contry Management Association

تهران

Foundations of Micxed Methods Research

Chales Teddlie/Abbas Tashakkori

SAGE

يزد

Chemical Genomiesand Proteomics

Ed.By:Edward D.Zanders

Humana Press

محقق اردبيلي

Membrance Filtration:A Problem Solving Apporach With Matlab(2013)

GregFoley

Cambridge University Press

محقق اردبيلي

Understanding Cryptography

Christof Paar.Jan Pelzl

Springer

محقق اردبيلي

Mechanical Behavior of Materials

William F.Hosford

Cambridge University Press

سمنان

Handbook of Protocols and Guidelines for Culture and Enrichment of Live Food for Use in Larviculture

N.Agh and P.Sorgeloos

Urmia University

صنعتي خاتم الانبياء بهبهان

Introduction to Numerical Methods in Chemical Engineering

Pradeep Ahuja

Phl Learning Pvt.Ltd

مهندسي فناوري هاي نوين قوچان

Natural Gas Hydrates in Flow Assurance

Dendy Sloan

Gulf Professional Publishing

مهندسي فناوري هاي نوين قوچان

Dairy Herd Health and managemnt

Jos Noordhuizen

Context

علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

گزارش هايي با عنوان سياست هاي نوآوري و علوم كشورهاي عضو

سازمان همكاري هاي اقتصادي(OECD)

اتاق بازرگاني

Fifty Key Sociologists:The Contemporary Thorists

John Scott

Rutledge;New Edition

تبريز

Rutledge Key Guides

Rutledge;New Edition

تبريز

Tackiling Climate Change Through Livestock

Gerber,P,J.,Steinfeld,Henderson…

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

فردوسي مشهد

Thermal Infrared Remote Sensing, Sensors,Methods,Application

Claudia Kuenzer,Stefan Dech

Springer

تهران

The Cultural Side Of Innovation Adding Values

Dany Jacobs

Routledge

تهران

Teaching Physical Education to Children With Special Educational Needs

Philip Vickerman

Routledge

تهران

Knowledge Manangement Handbook:Collaboration and Social Networking,Second Edition

Jay Liebowitz

Crc Press

تهران

Teaching about the Future

Peter C Bishop and Andy Hines

Palgrave Macmillan

تهران

Effective Teamwork:pratical Lessons from Organizational Research( Edition)

Michael A.West

Wiley-Blackwell

تهران

Biomaterials for Tissue Engineering Applications

Jason A.Burdick 1

Robert L.Mauck

Springer

تهران

Mineral Nuturition of Livestock,4th Eddition

Neville F.Suttle

CAB

International

تهران

Thinking about the Future:Guidelines for Strategic Foresight

Andy Hines and peter C Bishop

Social Technologies

تهران

Ethics and Education

R.S.Peters

Allen&Unwin

تهران

Startistics for Management and Economics

Gerald Keller

Cengage Learning

تهران

Rural Design,A New Design Discipline

Dewey Thorbeck

Routledge

تهران

Civil Resistance&Power poolitics

Adam Roberts andTimothy Garton Ash

Oxford University press

تهران

Avian biochemistry and molecular biology

Lewis Stevens

رازي

Measurements for terrestrial Vegetation

Charles D.Bonham

رازي

Educational Neuroscience:Initiatives and Emerging Issues

Kathryn E.Patten,

Stephen R.Campbell

Wiley-Blackwell

ملاير

Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance

Fritsche-Neto,Roberto.Borem,

Aluizio

Springer

ملاير

Genetically Modified Crops

Nigel G.Halford

World Sientific Publishing Company

ملاير

An Introduction to Molecular Biotechnology;Fundamentals,Methods and Applications

Michal Wink

Wiley-VCH

تهران

Building Social Business

Muhammad Yunus

Public Affairs

تهران

Organic Chemichal Taxicology of Fishes

Keith B. Tierney,Anthony F.Farrell,Colin J.Brauner

Elsevier

تهران

Corporate Entrepreneurship&Innovation

Michael H.Morris,Donald F,Kurtako,Jeffrey G.Covin

South Western,congage learning

تهران

Managing Water Resources;Methodes and Tools for a Systems Approach

Slobodan

P. Simnwic

Routledge

تهران

Water and The Future Of Humani; Revisiting Water Security

Gulbenkian Tink Tank On Water and The Future Of Humanity

Springer

تهران

Packaging for Food Preservation

Matteo Alessandro Del Nobile and Amalia Conte

Springer

تهران

Applied Hydraulic Transients

M.Hanif Chaudhry

Springer

تهران

Fundamentals Of Motor Control

Mark L. Latash

Elsevier

تبريز

Weed Anatomy

H.Kraehmer; Peter Baur

Wily- Blackwell

تبريز

Hydrauilc of Spillways and energy dissipaters

R.M.Khatsuris

MARCEL DEKKER

شهيد چمران اهواز

Fish Parasites(pathobiology and protection)

Patrick T.K.woo and Kurl Buchmann

UK by CPI Group9UK0

شهيد چمران اهواز

Hydrology

Madan Mohan Das,Mimi Das Saikia

PHI Learning

دانشگاه فسا

Mechanics of Composite Materials With MALAB

George Z.Voyiadjis peter I.kattan

Springer

صنعتي بيرجند

Lessons from Nanoscience: A I.ecture Note Series

NEAE-EQUILIBRIUM TRANSPORT

Funamentals and Applications

Mark Lundestrom and Changwook Jeong

World Sientific Publishing Co.Pte.Ltd

تربيت مدرس

Stochastic Analysis Of Offshore Steel Structure

Halil Karadeniz

Springer

تهران

CONCIS PHYSICAL CHEMISTRY

DONALD W. ROGERS

Johnwiley

&Sons,Inc

دامغان

Cloud computing : webbased dynamic IT services

Christlan baun

Springer

Pnu

Statistical methods in the atmospheric sciencec

D.S.Wilks

Elsevier

Tehran

Nutrient requirment small ruminants

National academic press

Tehran

Agricultural Seed production

Raymond A.T.George

CAB nternational

Tehran

Functionalism revisited Architectural

Jon land and Walter moleski

Ashgate

Tehran

Social networks and natural resources management

Orjan bodin and christina prell

Cambirdge University Press

Tehran

10minute toghness

Jason Selk

Mc Graw Hill

Tehran

Introduction to climate modelling

Thomas Stocker

Springer

Tehran

Rural Development: Theory and practice

Ruth Mc Ardavey

Routledge

Tehran

Foundations of exersice and mental health

Mark Silder

-

Tehran

Remote sensing for ecology and conservation

Ned Horning

OXFORD

Tehran

Tectonic Geomorphology

Douglas w.Burbank

Wiley blackwell

Tehran

Foundations of sport and exersice psychology

Robert s.weinberg

Human kinetics

Tehran

Prineplex of snow Hydrology

David R.Dewalle

Cambridge university

Yazd

Growing plantation

P.W.west

Springer

Tehran

Spatial planning and Urban Development

Pier CarloPalermo

Springer

Tehran

Urban – Rural Interaction

Eveline S.van leeuwen

Springer

Tehran

Planning and Decentralization

Victoria A.Beard Faranak Miraftab

Routledge

Tehran

Research Methods in Geography

Basil Gomez and John Paul jones

Blackwell

Tehran

Analysis of Urban Growth and Sprawl Remote Sensing data

Basudeb Bhatta

Springer

Tehran

Gene Cloning and DNA Analysis: an introdution

Brown T.A

Blackwell

Tehran

The molecular Basic Cancer

John Mendelsohn

-

Tehran

A Practical Guide to Human Cancer Genetics

Shirley V.Hodgson

-

Tehran

Molecular Mechunisms of Cancer

Georg F. Weber

-

Tehran

‍Cancer Biology

Raymond W. Ruddon

-

Tehran

Doing Political Science and International Relation: Theories in Action

Heather Savigny

-

Tehran

Xenophobia and small Business

Raymond Taras

-

Tehran

Innovation and small Business

Brychan Thomas

-

Tehran

Lipids and Essential Oils as Antimicrobial Agents

Halldor Thrmar

-

Tehran

Heat Transfer

Chris Long

-

Tehran

The Art of Mutiprocessor Programming, Revised Reprint

Maurice Herliby

Elsevier

Tehran

The art of mutiprocessor programming

Maurice Herlihy

Elsevier

Tehran

Heat Transfer

Chris long

-

Tehran

Doing political Science and Internatinal Relation

Hearter savigny

-

Tehran

Xenophobia and Islam phbia in Europe

Raymond Taras

-

Tehran

Innovation and small Business

Brychan Thomas

-

Tehran

Lipids and Essential oils as Antimicrobial Agents

Halldor Thormar

-

Tehran

The molecular Basis of Cancer 3Th cd

Mendelsohn

-

Tehran

A practical Guide to Humu Cancer Genetics

Shirley V.Hodgson

-

Tehran

Molecular Mechunisms of Cancer

Georg F.weber

-

Tehran

‍Cancer Biology

Raymond W.Ruddon

-

Tehran

Molecular Analysis and Genome Discovery

Ralph Rapley

John wiley and sons

Tehran

Plant Metabolism and Biotechnology

Hiroshi Ashihara

John wiley and sons

Tehran

Nanotechnology in the Agri_ food Secto

J.Frewer, Willem Norde

Wily- VCH Verlag

Tehran

Soccer Anatomy

DonaldT. Kirkendall

-

Tehran

Biochar for Environmental Managment

Stephen Joseph

-

Tehran

Animal Cloning: the Science of Nuclear Transfer

Joseph Pcouno

Facts on File

Tehran

Attachment in Sport,exercise and Wellness

Sam Carr

Routledge

Tehran

Landscape Planning

-

John Willey

Tehran

Forest Hydrology and Biogeochemistry

Delphis F.Levia

-

Tehran

Pricing Nature, Cost Benefit Analysis and Enviroment Policy

Nick Hanley

_

Tehran

Strategie Environment Assessment in Action

Riki Therivel

_

Tehran

The new rural Paradigm,policles and governance

OECD

OECD

Tehran

Pocketbook of taping techniques

Churchill-Livingston Elsevier

Rose Macdonald

Tehran

Advanced Natural Gas Engineering

Gulf Publishing Company

J.Economides

Tehran

Handbook of Natural Gas Transmission and Processing

Elsevier

G.Speight

Tehran

Engineering Concise Enviromental

Dawei Han

Aps

Tehran

Football Brands

-

Sue Bridgewater

Tehran

Rural design a new design discipline

Dewey Thorbeck

Routledge

Tehran

Rural

Michael Woods

Routledge

Tehran

Enviromentally Friendly Production of Pulp and Paper

Pratima Bajpai

John Wiley & Sons

Tehran

The Biology of Reaction Wood

Gardner,B.; Barnett,J.; Saranpaa,P.; Gril,J

Springer

Tehran

The Management of Tourism

Lesely Pender and Richard Sharpely

SAGE publication

Tehran

Exercise Psychology (second edition)

Janet Buckworth, Rod K.Dishman, Patrick J.O Connor, Phillip D.Tomporowski

Human Kinetics

Tehran

Herbicides and Plant Physiology

Andrew H. Cobb and John P. H. Reade

Wiley - Blackwell

دامغان

Constructed wetlands treatment of municipal wastewaters

Office of Research and Development U.S. Enviromental Protection Agency

National Risk Management Research Laboratory

علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

Fish behavior in the aquarium and in the wild

Stephan Reebs

-

گيلان

Geostatistics for Enviromental Scientist

D.Webster, M.A.Oliver

Wiley

شيراز

Black Potatoes, Story of Great Irish Famine

Susan Compbell Bartoletti

Hoghton Milfflin Company

شيراز

Aquaculture Microbiology and Biotechnology

Didier Montet, Ramesh C.Ray

Science publishers

شهيد چمران اهواز

Elementary Dislocation Theory

Johannes Weertman, Julia R. Weertman

Oxford University Press

كاشان

Strengthening Methods in Crystals

A.     Kelly, R. B. Nicholson

Applied Science Publishers, London

كاشان

Urban Design: Street and Square

Cliff Moughtin

Butter Worth Architecture

تربيت مدرس

Comparative animal nutrition and metabolism

Peter R.cheeke and Ellen S.Dierenfeld

CABI

علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

Nanocoatings And Ultra-thing Films

Abdel Salam Hamdy Makhlouf & Ion Tiginyanu

Woodhead Publishing(WP)

تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته

Predicting Health Behaviour

Marl Conner-Paul Norman

Open University Press

ملاير

Marine Bioactive Compounds: Sources, Characterization and Applications

Maria Hayes

Springer, edition 2012

ملاير

Form +Code in Design, Art, and Architecture

Chandler Mc Wiliams-Casey Rates

Princeton Architectural Press

ملاير

Plant Biology

Lack, A.J, Evans, D.E.

Taylor & Francis Group

ملاير

Salinity management handbook

Queensland, Salinity and Contaminante Hydrology Group

Department of Natural Resources Queenland

ملاير

The Biology of soil (A community and ecosystem approach)

Bradgett, Richard D.

Oxford university press

علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

Data Mining Concepts, Models and Techniques

Florin Gorunescu

Springer

خليج فارس

Plant Systematics(2nd edition)

Michael G. Simpson

-

خاتم النبياء بهبهان

Heat stress and Animal Productivity

Anjali Aggarwal and Ramesh Upadhyay

Springer

علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

Rearing young ruminant on milk replacers and feed starters

John Moran, Uppoor Krishnamoorthy

FAO

محقق اردبيلي

Animal energetic Tertiary level biology

A. E. Brafield, Michael J. Liewellyn, Blackie.

Blackie Academic and professional

علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

Introduction to Food Process Engineering